Rola Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
w systemie bezpieczeństwa państwa

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239).

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

•Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Założenia
•Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Cele KSRG
•Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy :
•wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę,
•starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,
•wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
•Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:
•powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu,
•wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa,
•centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

System funkcjonuje w dwóch stanach:
•stałym czuwaniu i doraźnym reagowaniu, polegającym na podejmowaniu działań ratowniczych przez własne siły i środki powiatu i gmin,
•wykonywaniu działań ratowniczych wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy dużych lub złożonych działaniach ratowniczych ze szczebla centralnego (kraju).   

Poziom powiatu
•Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych, a ta jest zależna  od możliwości włączenia do systemu, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innych służb i podmiotów funkcjonujących na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i  umowy cywilno-prawnej podpisanej ze starostą.

Dysponowanie jednostek systemu
•Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP, współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i starostów oraz zintegrowane z punktami alarmowymi komponentów systemu (selektywne wywoływanie ochotniczych straży pożarnych, alarmowanie pogotowia ratunkowego, jednostek organizacyjnych Policji oraz organizacji pozarządowych).

Narzędzia starosty do zwalczania powstałych zagrożeń

Dla odpowiedniego przygotowania powiatu do zwalczania powstałych zagrożeń i usuwania ich skutków oraz koordynacji działań ratowniczych starostowie posiadają kilka narzędzi:
•plan ratowniczy powiatu zawierający podstawowe zadania i procedury postępowania na wypadek zagrożeń;

Plan ratowniczy dla obszaru powiatu opracowuje komendant powiatowy PSP, a zatwierdza starosta. W planie ratowniczym określone są zadania dla podmiotów wchodzących w skład systemu ratowniczo-gaśniczego i dla podmiotów współdziałających oraz zasady i sposób ich alarmowania. Komendant powiatowy  uzgadnia plan ratowniczy z jednostkami systemu ratowniczego oraz z podmiotami współdziałającymi z systemem, w części dotyczącej ich zadań.
•powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, który jest organem doradczym starosty,
•powiatowe centrum zarządzania kryzysowego.

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
•organizuje krajowy system ratowniczo-gaśniczego   na obszarze powiatu,
•dysponuje oraz kieruje siłami i środkami krajowego system ratowniczo-gaśniczego   na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
•analizuje działania ratownicze prowadzone na obszarze powiatu przez podmioty KSRG
•organizuje i prowadzi akcje ratownicze,
•rozpoznaje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia,
•opracowuje plany ratownicze na obszarze powiatu.

Struktura KSRG w powiecie świdnickim

Obszar powiatu podzielony jest na dwa obszary chronione JRG:
•obszar chroniony JRG Świdnica , który swoim zasięgiem obejmuje miasto Świdnicę oraz gminy (Świdnica,  Marcinowice, Jaworzyna Śl., Żarów),
•obszar chroniony JRG Świebodzice, który swoim zasięgiem obejmuje miasto Świebodzice,   gminy Dobromierz i Strzegom.
Do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej dodatkowo na terenie powiatu  funkcjonuje 45 jednostek OSP typu „S”  w tym 15 jednostek OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Poziom województwa
•Podstawowe siły i środki KSRG na poziomie województwa, to wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego.

Dolnośląska Brygada Odwodowa

W skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej wchodzą:

sztab brygady;
batalion centralnego odwodu operacyjnego „WROCŁAW”  zwany dalej „batalionem COO” w składzie:

•sztab batalionu;
•pluton zabezpieczenia działań – sztabowy;
•kompania gaśnicza „Legnica”;
•kompania gaśnicza  „Jelenia Góra”;
•kompania specjalna powodziowa – ewakuacyjna „Odra”;
•kompania specjalna powodziowa – pompowa, usuwania skutków powodzi „Kaczawa”;
•kompania logistyczna „Lubań”;

kompanie  wojewódzkiego odwodu operacyjnego:

•kompania gaśnicza „Chojnów”;
•kompania gaśnicza  „Góra”;
•kompania gaśnicza „Kamienna”;
•kompania gaśnicza „Kąty”;
•kompania gaśnicza „Kłodzko”;
•kompania gaśnicza „Lwówek”;
•kompania gaśnicza „Oleśnica”;
•kompania gaśnicza „Oława”;
•kompania gaśnicza „Polkowice”;
•kompania gaśnicza „Świdnica”;
•kompania gaśnicza „Trzebnica”;
•kompania gaśnicza „Ząbkowice”;
•kompania gaśnicza „Zgorzelec”;
•kompania gaśnicza „Złotoryja”;

specjalistyczne grupy  ratownicze centralnego odwodu operacyjnego:
•grupa ratownictwa chemicznego „Wrocław-3” ;
•grupa ratownictwa wysokościowego „Wrocław-9” ;

specjalistyczne grupy ratownicze wojewódzkiego odwodu operacyjnego :
•grupa ratownictwa chemicznego „Wałbrzych 2” ;
•grupa ratownictwa wodno – nurkowego „Legnica-2”,
•grupa ratownictwa wodno – nurkowego „Jelenia Góra”,
•grupa ratownictwa wodno-nurkowego „Wrocław 1” ;
•grupa ratownictwa podziemnego „Wałbrzych-1”
•grupa ratownictwa technicznego „Wrocław 4” ;
•grupa ratownictwa wysokościowego „Świdnica”,
•grupa ratownictwa wysokościowego „Legnica-1”,
•grupa poszukiwawczo – ratownicza  „Lubin”;

Na koniec  grudnia 2006r. w Krajowym Systemie Ratowniczo-gaśniczym funkcjonowało:
515 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
•3565 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
•5 zakładowych straży pożarnych,
•2 zakładowe służby ratownicze,
•11 szpitali, w tym 10 szpitali MSW i A w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
•297 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.

Podsumowanie
•Rozwiązania strukturalno organizacyjne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozwalają na efektywne wykorzystanie potencjałów organizacyjnych, technicznych i intelektualnych różnych podmiotów ratowniczych i współdziałających, co prowadzi do tego, że system ten nie stanowi wyizolowanego składnika bezpieczeństwa publicznego, lecz jego ważny czynnik, żywo reagujący na wszelkie zmiany i  w wysokim stopniu współdziałający z otoczeniem. Stąd też granice, w których działa system są bardzo elastyczne, co przejawia się gotowością do wypełniania zadań w każdych warunkach.

Źródło:
1. KG PSP
2. Opracowanie KP PSP w Świdnicy

 

Szukaj

Logowanie

SŁUŻBA CYWILNA

SERWIS KĄPIELISKOWY

 

 

© 2016 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Licznik odwiedzin

0539951
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
W zeszłym miesiącu
Od 19.12.2016r.
415
391
1842
5682
10970
16248
539951

Prognoza na dziś
648

4.42%
26.77%
8.18%
2.23%
0.87%
57.53%
Online (5 minuty temu):10
10 gości
Brak zalogowanych

Twój adres IP: 3.239.40.250